• تور بالی ۷ شب و ۸ روز

  • هواپیمایی امارات

  • ۲۶ مهر الی ۱ آذر